Podmienky a ustanovenia

Obchodné meno a sídlo: AB-COM s.r.o. , M. Razusa 4795/34, 95501 Topoľčany

Identifikácia: IČO: 36530786, IČ DPH: 2020137504, DPH identifikácia: SK2020137504

Registrácia: : Okresný súd Nitra, oddiel: Sro, spisová značka: 11318/N

Obchodné podmienky sú súčasťou uzatvorenej kúpnej zmluvy medzi predávajúcim na jednej strane a kupujúcim na strane druhej. Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a riadia sa obchodnými podmienkami, zákonom č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, zákonom č. 102/2014 Zb., O ochrane spotrebiteľa, zákonom č. 108/2000 Zb., O ochrane spotrebiteľa pri dverách od dverí a pri diaľkovom predaji, zákonom č. 22/2004 Zb. o elektronickom obchode, všetko v znení neskorších zmien.

Objednávka tovaru

Kupujúci si vyberá produkt z aktuálnej ponuky zverejnenej na webovej stránke www.homatics.eu. Objednávky zaslané prostredníctvom online obchodu www.homatics.eu sú záväzné. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že si prečítal a súhlasí s obchodnými podmienkami.

Vytvorenie objednávky

Návrhom na vytvorenie zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru na webovej stránke www.homatics.eu. Zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim a prijatím objednávky predávajúcim. Nie je možné jednostranne zmeniť zmluvu uzatvorenú týmto spôsobom.

Informácie o jednotlivých krokoch vedúcich k uzavretiu zmluvy vyplývajú z týchto obchodných podmienok a kupujúci vždy má možnosť skontrolovať alebo opraviť objednávku pred jej odoslaním.

Predávajúci sa zaväzuje doručiť druh a množstvo tovaru čo najskôr po prijatí objednávky a za dohodnutú cenu. Kupujúci sa zaväzuje prevziať objednaný tovar, skontrolovať jeho stav a v prípade akýchkoľvek chýb okamžite informovať predávajúceho. Predávajúci nie je zodpovedný za oneskorené doručenie tovaru spôsobené nesprávne uvedenými kontaktnými údajmi.

Zrušenie objednávky kupujúcim

V prípade odstúpenia kupujúceho od zmluvy do 14 dní je zmluva zrušená. Predávajúci je povinný vrátiť tovar, vrátiť kupujúcemu zaplatenú cenu za tovar, ktorú kupujúci utratil v súvislosti s objednávkou tovaru, do 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Náklady na vrátenie tovaru nesie kupujúci. Zmluvu je možné odstúpiť odoslaním vyplnenej formy na e-mailovú adresu homatics@homatics.eu

Kliknutím na tento odkaz si môžete stiahnuť odstúpenu formu

Zrušenie objednávky predávajúcim

Kupujúci uznáva, že predávajúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy uzatvorenej s kupujúcim, aj bez uvedenia dôvodu.

Ceny a platby

Ceny jednotlivých produktov sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH) a všetkých ďalších daní.

Finálna cena je uvedená v objednávacom formulári práve pred odoslaním objednávky, vrátane DPH alebo všetkých ďalších daní a poplatkov (obal, poštovné …), ktoré spotrebiteľ musí zaplatiť na získanie produktu alebo služby. Túto cenu nie je možné jednostranne zmeniť predávajúcim.

Spotrebiteľ platí kartou prostredníctvom platobnej brány PayU.

Doprava

Suma nákladov na dopravu bude vždy oznámená kupujúcemu pri overovaní objednávky alebo predávajúci môže odporučiť kupujúcemu lacnejšiu možnosť dopravy. Zákazník je informovaný o odoslaní tovaru e-mailom.

Spôsob dopravy sa môže líšiť v závislosti od krajiny doručenia, suma poštovného pre jednotlivé krajiny je uvedená na tomto odkaze.

Prijatie tovaru

Kupujúci je povinný prevziať objednaný tovar, skontrolovať neporušenosť obalu, či zásielka nevykazuje zjavné známky poškodenia. Ak sa nájde poškodenie, je potrebné vypracovať protokol o poškodení s doručovateľom. Ak kupujúci zistí poškodenie alebo iné nepravidelnosti až po prevzatí zásielky, je povinný okamžite kontaktovať predávajúceho. Ak sa tento postup nezaznamená, kupujúcemu môže byť odopreté právo uplatniť nárok na tovar. Vyššie uvedený postup sa odporúča kupujúcemu, ale v prípade nesplnenia nie je v žiadnom prípade ovplyvnené právo na reklamáciu tovaru.

Nevyzdvihnutie objednanej zásielky

Ak nie je tovar prevzatý na základe objednávky, kupujúci je povinný uhradiť náklady spojené s obalom, poštovným a vrátením tovaru. Čiastka bude fakturovaná a faktúra zaslaná poštou na adresu kupujúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť nárok na náhradu škody, ak zákazník tovar nevyberie pri prvom doručení a požiada o opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady na prvom doručení, opätovné doručenie tovaru, ako aj náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.

Záruka

Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť od dňa, kedy bol tovar prevzatý kupujúcim. Záruka nezahŕňa bežný opotrebovávanie, mechanické poškodenie atď.

Záruka, záručný list

Na požiadanie kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomne (záručný list). Ak povaha veci umožňuje, postačuje vydanie dokladu o kúpe namiesto záručného listu.

Reklamácie

Predávajúci zodpovedá za vady tovaru v čase prevzatia kupujúcim, pokiaľ nie sú spôsobené dopravným servisom počas prepravy tovaru.

V prípade vady, ktorú je možné odstrániť, má kupujúci právo na bezplatnú, včasnú a správnu odstránenie vady. Predávajúci je povinný vadu odstrániť bez zbytočného odkladu.

V prípade vady, ktorú nie je možné odstrániť a ktorá bráni veci byť správne používanou ako vec bez výrobných chýb, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo odstúpiť od zmluvy. Rovnaké práva sú kupujúcemu aj v prípade odstrániteľných vad, ale ak kupujúci nemôže vec správne používať kvôli opätovnému výskytu vady po oprave alebo kvôli väčšiemu počtu chýb. V prípade iných neopraviteľných vad má kupujúci nárok na primeranú zľavu z ceny predmetu.

Predávajúci je povinný okamžite určiť spôsob riešenia reklamácie, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní od dátumu reklamácie. V ospravedlnených prípadoch, najmä ak je potrebné zložité technické posúdenie stavu produktu, najneskôr do 30 dní od dátumu reklamácie.

Po určení spôsobu riešenia reklamácie bude reklamácia ihneď vybavená, v ospravedlnených prípadoch môže byť reklamácia vybavená neskôr; avšak vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní od dátumu reklamácie.

Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy alebo má právo vymeniť produkt za nový produkt. Obdobie od uplatnenia nároku na zodpovednosť za vady do ukončenia reklamačného konania (dodanie opraveného produktu, písomný požiadavok na prevzatie plnenia alebo jeho odôvodnené odmietnutie) sa nepočíta do záručnej doby. Ak je položka vymenená za novú, nová záručná doba začína plynúť od jej prevzatia.

V prípade reklamácie kupujúci posiela tovar zabalený do vhodného obalu spolu s vyplneným protokolom o reklamácii a kópiou dokladu o kúpe (alebo záručného listu, ak bol vydany) na adresu predávajúceho (na urýchlenie celého procesu kupujúci kontaktuje predávajúceho e-mailom) homatics@homatics.eu

Kupujúci má nárok na náhradu nevyhnutných nákladov v súvislosti s uplatňovaním práv z odpovednosti za vady.

Po kliknutí na nasledujúci odkaz si môžete stiahnuť protokol o reklamácii, ktorý je potrebné pripojiť k reklamovanému produktu.

Súkromie

Informácie o zákazníkovi sa spracúvajú v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Uzatvorením zmluvy kupujúci súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním osobných údajov v databáze predávajúceho až do jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním doručeného na sídlo predávajúceho alebo e-mail homatics@homatics.eu. Osobné údaje predávajúceho nie sú predávané iným osobám, s výnimkou externých prepravcov, ktorým sú osobné údaje predávané za účelom splnenia objednávky, teda doručenia tovaru kupujúcemu.

Alternatívne riešenie sporov

Kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný s tým, ako predávajúci rieši jeho reklamáciu, alebo ak si myslí, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci reaguje na žiadosť spotrebiteľa negatívne alebo na ňu neodpovedá po opakovaných žiadostiach, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu („ADR“). Iba spory vyplývajúce z dohody medzi predávajúcim a kupujúcim a spory súvisiace s touto dohodou môžu byť riešené formou ADR, s výnimkou sporov podľa § 1 odsek 4 zákona č. 391/2015 Z. z. a sporov, ktorých hodnota nepresahuje 20 EUR. Návrh na začatie ADR sa predkladá orgánu ADR podľa § 3 uvedeného zákona s pomocou osobitnej platformy alebo formulára, model ktorého tvorí príloha č. 1 citovaného zákona. Orgán ADR môže požadovať od spotrebiteľa poplatok za začatie ADR, maximálne do výšky 5 EUR s DPH. Ak je viacero orgánov oprávnených k ADR, kupujúci má právo vybrať si, komu podá návrh. Okrem ADR má spotrebiteľ právo obrátiť sa na príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd.

Platforma ARS je dostupná na nasledujúcich webových stránkach:

ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm